Phạm thị thương

2001:ee0:4bbb:dd70:c99e:bb39:2e69:ffda